Ο δεκάλογος του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ»- Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Ο δεκάλογος του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ»- Όλα όσα πρέπει να ξέρετε. Απαντάμε στις συχνότερες ερωτήσεις και στις απορίες που μπορεί να έχει ο καθένας και η καθεμία από εμάς, για να λύσουμε όλες τις απορίες και να εκθέσουμε τα «πώς» και τα «γιατί» του εν λόγω προγράμματος.

Ποιοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση;

Όσοι πληρούν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις:

 • Είναι φυσικά πρόσωπα (άνεργοι, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, επιχειρηματίες, ομόρρυθμοι εταίροι, ιδιοκτήτες ακινήτων),
 • που έχουν δάνειο με υποθήκη ή προσημείωση της 1ης κατοικίας τους,
 • έχουν πληγεί οικονομικά από τον κορωνοϊό, δηλαδή έχουν λάβει κάποιο κρατικό επίδομα ή είχαν σημαντική μείωση εισοδήματος/εσόδων, όπως ορίζει ο νόμος 4714/2020 και
 • πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Ποια είναι αυτά τα κριτήρια;

Με βάση το νόμο θεσπίζονται 3 κατηγορίες οφειλετών για καθεμιά από τις οποίες εφαρμόζονται διαφορετικά κριτήρια. Πιο συγκεκριμένα:

 1. Συνεπείς δανειολήπτες ή με δάνεια σε καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών στις 29/2/2020:
 • Αξία κύριας κατοικίας: έως 300.000 ευρώ
 • Υπόλοιπο δανείου: έως 300.000 ανά πιστωτή
 • Οικογενειακό εισόδημα: για άγαμο 24.000 ευρώ, για έγγαμο 42.000 ευρώ και 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τρία το ανώτερο.
 • Καταθέσεις: έως 40.000 ευρώ
 • Σύνολο ακίνητης περιουσίας: έως 600.000 ευρώ
 • Αξία μεταφορικών μέσων: έως 80.000 ευρώ
 1. Οφειλέτες με δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών στις 29/2/2020:
 • Αξία κύριας κατοικίας: έως 250.000 ευρώ
 • Υπόλοιπο δανείου: έως 250.000 ανά πιστωτή
 • Οικογενειακό εισόδημα: για άγαμο 17.000 ευρώ, για έγγαμο 30.000 ευρώ και 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τρία το ανώτερο.
 • Καταθέσεις: έως 25.000 ευρώ
 • Σύνολο ακίνητης περιουσίας: έως 500.000 ευρώ
 • Αξία μεταφορικών μέσων: έως 80.000 ευρώ
 1. Οφειλέτες με δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών στις 29/2/2020 τα οποία έχουν καταγγελθεί:
 • Αξία κύριας κατοικίας: έως 200.000 ευρώ
 • Υπόλοιπο δανείου: έως 130.000 ανά πιστωτή
 • Οικογενειακό εισόδημα: για άγαμο 12.500 ευρώ, για έγγαμο 21.000 ευρώ και 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τρία το ανώτερο.
 • Καταθέσεις: έως 15.000 ευρώ
 • Σύνολο ακίνητης περιουσίας: έως 280.000 ευρώ
 • Αξία μεταφορικών μέσων: 80.000 ευρώ

Ποια τα ποσοστά επιδότησης;

Ανάλογα με την παραπάνω κατηγοριοποίηση διαφέρει τόσο το ποσοστό επιδότησης όσο και το μέγιστο ποσό επιδότησης ανά επιλέξιμη οφειλή. Έτσι για τους συνεπείς δανειολήπτες το μέγιστο ποσό επιδότησης είναι 600 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή και τα ποσοστά επιδότησης:

1ο τρίμηνο: 90%

2ο τρίμηνο: 80%

3ο τρίμηνο: 70%

Για οφειλέτες με δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών στις 29/2/2020 και μέγιστο ποσό επιδότησης 500 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή και ποσοστά επιδότησης:

1ο τρίμηνο: 80%

2ο τρίμηνο: 70%

3ο τρίμηνο: 60%

Για την τρίτη κατηγορία δανείων που έχουν καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών στις 29/2/2020 και έχουν καταγγελθεί, το μέγιστο ποσό επιδότησης είναι τα 300 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή και ποσοστά επιδότησης:

1ο τρίμηνο: 60%

2ο τρίμηνο: 50%

3ο τρίμηνο: 30%

Ποια είδη δανείου επιδοτούνται;

Όλες οι κατηγορίες των δανείων που έχουν ως εξασφάλιση την 1η κατοικία, δηλαδή στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά. Εξαιρούνται όμως τα δάνεια που λήφθησαν με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου όπως πυρόπληκτα ή σεισμόπληκτα, όπως επίσης και αυτά που επιδοτούνται από άλλο πρόγραμμα όπως πχ ΟΕΚ

Τι ισχύει για τους εγγυητές;

Και οι εγγυητές έχουν δικαίωμα να καταθέσουν αίτηση ακόμα και αν δεν το έκανε ο πρωτο-οφειλέτη για να λάβουν την ανάλογη επιδότηση εφόσον βέβαια πληρούν τα όρια επιλεξιμότητας που ορίζει ο νόμος. Παράλληλα, εφόσον έχει υποβληθεί αίτηση από τον πρωτο-οφειλέτη, χρειάζεται να συνυποβάλλει αίτηση και ο εγγυητής, ενώ ειδικά για τα δάνεια που έχουν καταγγελθεί θα πρέπει ο εγγυητής να μην έχει εισόδημα που υπερβαίνει τις 12.500 ευρώ, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του να μην ξεπερνά τις 280.000 ευρώ και να θεωρείται κορωνόπληκτος.

Μπορούν να καταθέσουν αίτηση και όσο έχουν λάβει αναστολή πληρωμών των δανείων τους; Τι ισχύει σε αυτή την περίπτωση;

Εφόσον ο οφειλέτης έχει λάβει ανστολή πληρωμής δανείου από το χρηματοδοτικό φορέα, τότε μπορεί να υποβάλλει τη σχετική αίτηση και εφόσον εγκριθεί να αρχίσει η επιδότηση μετά τη λήξη της αναστολής. Ωστόσο, δεν μπορεί να υπάρξει επιδότηση από το δημόσιο για χρονικό διάστημα άνω των 9 μηνών μετά την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Όσοι έχουν ενταχθεί στις διατάξει του νόμου Κατσέλη μπορούν να καταθέσουν αίτηση;

Εφόσον ο κορωνόπληκτος έχει λάβει απόφαση ρύθμισης των οφειλών του μέσω του ν.3869/2010 και ακολούθως εγκριθεί η συνεισφορά του Δημοσίου μέχρι του ν. 4714/2020, τότε ο οφειλέτης μπορεί να λάβει την κρατική επιδότηση εφόσον παραιτηθεί του σχετικού δικαιώματος βάσει των διατάξεων του νόμου Κατσέλη (ν.3869/2010).

Τι γίνεται με κατασχέσεις και πλειστηριασμούς;

Εφόσον υπάρξει ρύθμιση δανείου που έχει καταγγελθεί, επιτευχθεί δηλαδή συμφωνία μεταξύ οφειλέτη και τράπεζας, και στη συνέχεια εκτός από την επιδότηση του δημοσίου συνεχίζονται απρόσκοπτα και οι καταβολές του δανειολήπτη, τότε διακόπτονται-αναστέλλονται τα καταδιωκτικά μέτρα αλλά μόνο για τη συγκεκριμένη οφειλή. Ωστόσο, αν υφίστανται και άλλες οφειλές προς άλλες τράπεζες/χρηματοδοτικούς φορείς, τότε θα πρέπει να ρυθμιστούν και αυτές.

Υπάρχει κάποια περίοδος παρακολούθησης της αποπληρωμής των οφειλών;

Εννοείται πώς καθ’όλη τη διάρκεια του προγράμματος, ο οφειλέτης θα πρέπει να καταβάλλει εμπρόθεσμα το ποσό της δόσης που του αναλογεί. Ωστόσο, και μετά τη λήξη της περιόδου επιδότησης, προβλέπεται παρακολούθηση της πορείας αποπληρωμής που εκτείνεται σε 6 μήνες για την α΄ κατηγορία, 12 μήνες για τη β΄ κατηγορία και 18 μήνες για την γ’ κατηγορία. Μάλιστα, αν μέσα σε αυτή την περίοδο ο οφειλέτης χάσει τη ρύθμιση, τότε το Δημόσιο έχει το δικαίωμα να απαιτήσει το ποσό που έχει καταβάλλει με επιτόκιο 2%.

Πότε διακόπτεται η συνεισφορά του δημοσίου;

 • Αν διαπιστωθεί ότι η αίτηση έχει εγκριθεί χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας
 • Σε περίπτωση θανάτου του αιτούντος
 • Αν κατόπιν 3 διαδοχικών εντολών πίστωσης, δεν καταστεί δυνατή η πίστωση της συνεισφοράς του δημοσίου
 • Αν σε περίπτωση επανελέγχου διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης δεν πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης της συνεισφοράς του δημοσίου
 • Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής της δόσης
 • Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων του οφειλέτη
 • Αν αποδειχθεί ότι η αίτηση υπαγωγής είναι ψευδής
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *