Είστε εδώ

GDPR/DPO

Από πότε ισχύει;

Tίθεται σε άμεση εφαρμογή σε όλα τα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 25η Μαΐου 2018. Ο ελληνικός νόμος αναμένεται καθώς πρόσφατα ολοκληρώθηκε η διαβούλευσή του.

Τι προστατεύει;

στοχεύει στην προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας τους κατά ενιαίο τρόπο εντός της ΕΕ.

Ποιους αφορά;

αφορά άτομα, εταιρείες, επιχειρήσεις ή οργανισμούς εντός της ΕΕ που επεξεργάζονται δεδομένα αλλά και όσους δεν είναι εγκατεστήμενοι στην ΕΕ αλλά επεξεργάζονται δεδομένα προσώπων εντός της Ένωσης.

Γιατί χρειάζεται η συμμόρφωση; (GDPR Compliance)

η συμμόρφωση είναι υποχρεωτική ανεξαρτήτως του μεγέθους της επιχείρησης ή της έκτασης της δραστηριότητας. Μάλιστα, για κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες είναι υποχρεωτικός ο διορισμός Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer): 1) όλους τους δημόσιους φορείς εκτός των δικαστηρίων, 2) όσες επιχειρήσεις/φορείς διεξάγουν τακτική και συστηματική παρακολούθηση δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα, 3) όσες επιχειρήσεις/φορείς επεξεργάζονται μεγάλης κλίμακας ευαίσθητα δεδομένα (πχ υγείας).

Υπάρχουν πρόστιμα;

Ο Κανονισμός προβλέπει υπέρογκα πρόστιμα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Μπορεί να φθάσουν μέχρι τα 20.000.000 ευρώ ή 4% του παγκόσμιου κύκλου εργασιών σε περίπτωση επιχειρήσεων.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

  • Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών αναφορικά με τη συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων-  General Data Protection Regulation (G.D.P.R.)
  • Παροχή Συμβουλευτικών και Νομικών Υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων – Data Protection Officer (D.P.O.)
Εγγραφή στο RSS - GDPR/DPO