Είστε εδώ

Τομείς Δραστηριότητας

Διοικητικό Δίκαιο

Με σημαντική πείρα στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις διαφορές που ανακύπτουν ανάμεσα στους πολίτες και το κράτος ή σε εταιρείες και τη Δημόσια Διοίκηση και έχοντας διατελέσει νομικός σύμβουλος διαφόρων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ο Δημήτρης Μπούκας μπορεί να σχεδιάσει και εκτελέσει τον αποτελεσματικότερο τρόπο εκπροσώπησής σας ενώπιον κάθε διοικητικής ή δικαστικής αρχής.

ενδεικτικά:

 • διοικητικά πρόστιμα
 • εκπροσώπηση ενώπιον διοικητικών αρχών
 • δικαιώματα πολίτη
 • παραλείψεις οποιουδήποτε οργάνου, αρχής ή προσώπου που ασκεί διοικητική εξουσία
 • υποστήριξη λειτουργικής επάρκειας φορέων του δημοσίου και ειδικότερα της τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄βαθμού
 • εποπτεία νομικών υποθέσεων
 • σύνταξη και κατάρτιση κανονισμών λειτουργίας
 • αξιολόγηση εσόδων
 • καταγραφή και ενεργοποίηση κληροδοτημάτων
 • αξιολόγηση δομών
 • ολοκληρωμένη διαχείριση αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Αστικό δίκαιο

 • Ακίνητα (μισθώσεις- αγοραπωλησίες και έλεγχος νομιμότητας ακινήτων- μεταβιβάσεις)
 • Οικογενειακό Δίκαιο (διαζύγια-αναγνώριση τέκνων- διατροφή παιδιών)
 • Κληρονομικό Δίκαιο (διαθήκες κάθε τύπου- αποδοχή κληρονομιάς)
 • Εξώδικα
 • Πληρεξούσια
 • Υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Εταιρικό Δίκαιο

 • Σύσταση-τροποποίηση- λύση κάθε τύπου εταρείας
 • Προετοιμασία και σύναψη κάθε είδους σύμβασης
 • Παροχή ολοκληρωμένης νομικής υποστήριξης εταιρειών
 • Αντιπροσώπευση ενώπιον δημοσίων αρχών και κάθε βαθμίδας δικαστηρίου